+372 56 217 447 | liis@timewaver.ee

Ettevõtted

shutterstock_129169499

Ettevõtlus on valdkond, kus üksi midagi suurt korda saata on keeruline. Seepärast ju ettevõte luuaksegi, et koos, üksteisele toeks olles otstarbekamalt oma ressursse kasutada. Paraku läheb see hea algne jagamise mõte aeg-ajalt raisku ja siis võib töö tegemisest saada tõeliselt ebameeldiv rutiin. Ja seda isegi juhul, kui see endiselt korralikult raha sisse toob.

TimeWaver tehnoloogia aitab paremini aru saada kõigist ettevõtet mõjutavatest teguritest ja vaatleb seejuures kõigi mõjutegurite sidusust ehk tervikut. Inimestevahelised suhted, eesmärgid, väärtushinnangud, ressursid, ettevõtte ja turu potentsiaal, konkurendid, kliendid, koostööpartnerid jne. Kõik see sulandub üheks tervikuks ja samas on võimalik teha süvasukeldumine iga märksõna taga peituvasse. Kohtumisel teostatame põhjaliku analüüsi ja sünteesi soovitud valdkondade kaupa. Oluline eesmärk on siinkohal juurpõhjuste tuvastamine ja positiivset muutust võimaldava programmi loomine. Samuti potentsiaalide hindamine ning vajadusel nende positiivne mõjutamine.

Et paremini aru saada, mis on igapäevatöö ülemäära koormavaks muutumise sisulised põhjused või siis kõige suurema potentsiaaliga arenguperspektiiv, oleme loonud TimeWaver mentorluse programmi, mille raames aitame ettevõtte juhtidel/omanikel mõista nende isiklikku arengu keskkonda mõjutavaid tegureid ning selle keskkonna vastavust nende vajadusele ja võimekusele. Kui juhtide isikliku arengu potentsiaal on võimalustele vastavalt rakendatud, vaatleme edasi ettevõtet kui terviksüsteemi ja hindame selle sidusust ja kooskõla. Seeläbi selgub, mis on ettevõtte tugevad või nõrgad küljed ja miks need just nüüd on esile kerkinud. Reeglina tekib selle protsessi käigus juhi jaoks igati selge seos nii töö- kui eraelu kitsaskohtade vahel ja selge arusaamine, milliste harjumuste korrigeerimine ja kuidas aitab keeruliseks kujunenud olukorrast välja saada. Edasi võib soovi korral fookusesse võtta osakonnad, projektid, hooned, meeskonnaliikmed jne.

Personaalse mentorluse hinnaklass koos TimeWaveri tehnoloogia rakendamisega on 60 €/tund. Esmakohtumine kujuneb reeglina kuni kahetunniseks aruteluks. Ettevõtte diagnostika ja analüüs eeldavad investeeringut 200 €/tund. Korralik eeltöö säästab aega ja raha ning koos läbitud analüüs ja süntees aitavad investeeritud raha kiiresti ja mitmekordselt ettevõttesse tagasi teenida. Kõigil meie mentorlusprogrammidel on 100% raha tagasi garantii. Tänaseks on meil ettevõtete seas poolsada rahulolevat klienti ja raha tagastamiseks pole põhjust olnud. Sama võib öelda mitmesaja eraisikust mentii kohta. Kui esmase koostöö põhjal tekib piisav usaldus, siis saab mentorluse juurest juba edasi liikuda koolituste juurde.

Mentorluse programmi toetab ja juhib TimeWaver Eesti Instituudis Aivar Haller.

Tavapäraselt alustame ühepäevase juhtkonna koolitusega, mille käigus kõik osapooled ühtlustavad oma arusaamad probleemist ja mõjuteguritest. Seejärel saab ettevõtte juhtkond ülevaate TimeWaveri tööpõhimõtetest, ettevõtte hetkeolukorrast ja seda mõjutavatest teguritest; lisaks analüüsime ja sünteesime kõike, mis ettevõtte arengupotentsiaali rakendamisega seondub. Juhtkond saab selle ühepäevase intensiivse protsessi läbi reeglina mitu uut vaatenurka oluliste probleemide mõistmiseks ja lisainfot eluliselt tähtsate otsuste tegemiseks, rääkimata erinevate võimalike otsuste potentsiaali hindamisest.

Teisel päeval (kuu aega hiljem) on mõistlik teha meeskonna koolituspäev, mis on vajalik ettevõttega seotud inimkoosluse kui terviku häälestamiseksa. Sel päeval arutleme ühiselt läbi selle, kuidas ettevõttes tekib lisandväärtus, millest palka makstakse ja millistest lülidest see väärtusloome ahel koosneb. Aitame igal meeskonnaliikmel mõista sushete ja suhtumise sisulist tähendust ja tema isiklikku rolli ning vastutusala selles väärtusahelas. Üksiti õpetame kuidas keskenduda ainult endast sõltuvale. Seeläbi aitame inimestel jõuda võimalikult väikese kulumishinnaga isiklike ja ettevõtte eesmärkide täitumiseni.

Kolmandal koolituspäeval (veel kuu aega hiljem) toimub kahekuise praktika tagasi- ja edasisidestamine. Veendume, et (iga) ettevõtte põhiprotsess on tõesti  inimese areng (mitte tootmine, teenindamine või kasumi teenimine :-)). Vahepealne praktika on suurepärane tõe kriteerium ja aitab mõista, et kui inimese areng on tähelepanu alt välja jäänud, siis juhtuvad kolm halba asja: esiteks hakkab inimene võitlema selle keskkonna saavutamiseks; teiseks võib ta alla anda ja manduda; ning kolmandaks võib ta lihtsalt loobuda ja lahkuda. Kolmas koolituspäev aitab aru saada, kui hästi on otsustamine delegeeritud, et sisuline vastutus tekkida saaks. Toimub isiklike ja meeskondlike lühi- ja pikemaajaliste eesmärkide analüüs ning tegevuskavaga seonduvate protsesside peenhäälestamine.

Aastane diplomiõppe programm

Holistilise juhtimise ehk Generalisti baaskursus, kuhu me kutsume õpetajatena kaasa 38 mainekat generalisti. Kursus kestab aasta ja koosneb kahekümnest seminaripäevast. Läbiva ideena kannab see arusaama, et Elu on tervik ja kõik tema protsessid kannavad endas terviku olemust. Samas ühe osakese käsitlemine ilma tervikut mõistmata ja arvestamata on mõttetus, kuna iga osake saab oma tähenduse järgmise tasandi kontekstis: molekul saab tähenduse raku kontekstis, rakk koe, kude organi, organ organismi ja organism olevuse kontekstis jne.

Generalist on isik, kellel on väga lai valik teadmisi, võimeid ja oskusi erinevates eluvaldkondades. Bioloogias ja ökoloogias nimetatakse generalistiks liigi esindajat, kes suudab kohanduda väga erinevate tingimustega. Kõne all olev Generalisti Baaskursus tugineb holistilisele maailmavaatele. Mõiste “holistiline” tuleneb kreekakeelsest sõnast holos, mis eesti keeles tähendab terve, kogu ja täielik. Holismi aluseks on idee, et süsteemi omadused ei võimalda seletada kogu tervikut selle osi lihtsalt eraldi uurides või summeerides. Süsteem kui tervik määrab, kuidas selle osad käituvad – iga osa omandab tähenduse süsteemi kui terviku kontekstis.

Läbime paarikümnest juhist koosneva grupiga 2017 aasta jooksul väga laia valiku erinevaid eluvaldkondi käsitlevaid arutelusid ja oleme selleks kutsunud endale appi nende valdkondade mainekad asjatundjad, keda iseloomustavad inimlikkus, õpihimu ja valdkondade ülene tervikutaju. Igaüks neist generalistidest aitab osalejatel 2 x 1,5 tunni jooksul leida vastus viiele küsimusele:

  1. milline sisuline tähtsus on kõnealusel valdkonnal inimese (kui kodaniku, ettevõtja, lapsevanema jne) jaoks elus tervikuna;
  2. kuidas valdkonnas toimuv inimest tema arengus mõjutab ja millise keskkonna loob;
  3. millised on valdkonna seisund ja peamised arengutendentsid Eestis ja maailmas;
  4. mis kriteeriumid aitavad hinnata oma ja teiste võimekust selles valdkonnas toimetulekul;
  5. kuidas konkreetses valdkonnas orienteerumise ja hakkamasaamise võimekust tõsta.

 

Koolitusprogramm päädib 2017 detsembris tasemetööga ja vastava tunnistuse väljastamisega Instituudi poolt.